Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. ElectronicPartner heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ElectronicPartner worden gewijzigd.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door ElectronicPartner niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. ElectronicPartner wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij ElectronicPartner of haar licentiegevers. Het is bezoeker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ElectronicPartner, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het de bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ElectronicPartner, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiĆ«le delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar ElectronicPartner wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.