Privacybeleid

Wij verwerken in principe alleen persoonsgegevens, die voor het uitvoeren van de contractuele relatie met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. sollicitatieprocedures) vereist zijn.
In individuele gevallen baseren wij de verwerking op uw expliciet gegeven toestemming.
Bij het verzamelen van persoonsgegevens letten wij streng op de principes voor gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. De gegevens worden bovendien alleen gebruikt voor de doeleinden, waarvoor ze werden verzameld.

Deze persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij onder meer aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), en de Telecommunicatiewet.

De verantwoordelijke partijen voor de verwerking van al deze op u betrekking hebbende persoonsgegevens is ElectronicPartner Nederland BV (Postbus 198, 4130 ED Vianen.

De functionaris gegevensbescherming
Voor uw verzoeken, vragen en klachten in verband met de omgang met uw persoonsgegevens staat onze functionaris gegevensbescherming voor u klaar.

ElectronicPartner Nederland BV
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 198
4130 ED Vianen

E-mail: privacy@electronicpartner.nl

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de contractuele relatie met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. sollicitatieprocedures) vereist zijn.

De meeste gegevens die wij over u verwerken zijn door u zelf verstrekt. Als wij persoonsgegevens over u verwerken letten wij erop dat we daarbij niet onnodig veel gegevens opslaan.

Bewaartermijn
Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang als dat noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens in beginsel verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Denk bijvoorbeeld aan de bewaarverplichtingen van 7 jaar die de fiscus oplegt voor bepaalde gegevens. Ook kan het zijn dat wij uw gegevens anonimiseren voor onze interne rapportages en analyses.

Uw rechten

Inzage: U kunt altijd inzage in de over u vastgelegde persoonsgegevens krijgen. Dat betekent dat u kan opvragen welke persoonsgegevens we over u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Rectificatie: Als de gegevens die we over u hebben niet juist zijn, dan heeft u het recht te verzoeken om deze te laten verbeteren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. U krijgt dan binnen een maand antwoord van ons.

Bezwaar: U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien het niet noodzakelijk is dat wij deze gegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten.

Intrekken toestemming: Als u eerder voor een specifieke verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegevens, kunt u deze toestemming altijd zonder opgave van reden wijzigen op herroepen.

Verwijdering: De wet kent u nog meer rechten toe. Zo heeft u in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld als u eerder (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar die toestemming nu in wilt trekken. Het is onder omstandigheden ook mogelijk uw gegevens te laten overdragen aan een andere partij.

De rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden. Wij moeten daarbij afwegingen maken. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

Hoe dient u een verzoek in?
Voor de uitoefening van uw rechten moet u een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van EP:NL.

Zend uw verzoek (per brief of per e-mail) aan:
Per post: ElectronicPartner Nederland BV,  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 4130 ED Vianen
Per e-mail: privacy@electronicpartner.nl

Zorgt u ervoor dat bij het verzoek uw naam, adres, contactgegevens bij deze brief zitten. Als u een verzoek per post of e-mail indient willen wij wel zeker weten dat u het bent die het verzoek doet. Daarom kunnen wij om uw identiteit vast te kunnen stellen aanvullende informatie van u vragen.

Ook voor overige vragen of klachten over de omgang van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.  U kunt bij verdere vragen of klachten ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Dat kan via de website van de AP.

Gegevensbeveiliging
Voor de bescherming van uw gegevens hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen worden voortdurend herzien en volgen de technologie ontwikkelen. Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

Links
Als u externe links gebruikt, die in het kader van onze websites worden aangeboden, dan strekt deze privacyverklaring zich niet uit tot deze links. Wanneer wij links aanbieden, streven we ernaar ervoor te zorgen, dat ook die aan onze normen voor gegevensbescherming en -beveiliging voldoen. Wij hebben geen invloed op de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging door andere aanbieders. Raadpleeg daarom alstublieft op de websites van andere aanbieders ook de daar beschikbare privacyverklaringen.

Wijzigingen in onze bepalingen voor gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor, ons beleid ten aanzien van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer dit vanwege technische en/of wettelijke ontwikkelingen vereist is. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.